Základní škola, Školní poradenské pracoviště

V rámci zařízení je:

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

 • tvoří školní psycholog, výchovný poradce a školní metodik prevence.
 • zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických, psychologických a poradenských služeb přímo ve škole,
 • poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží,
 • spolupracuje s vedením školy, pedagogy, asistenty pedagoga a s pracovníky poskytujícími logopedické služby,
 • integruje poradenské služby školy se službami specializovaných poradenských zařízení (PPP, SPC, úřad práce, orgány sociálně právní ochrany dětí, sociální odbor)

 

 1. Cíle ŠPP
  • zkvalitnit sociální klima školy,
  • pracovat se všemi subjekty školy a tím vytvářet širokou základnu preventivní činnosti,
  • věnovat se prevenci školní neúspěšnosti,
  • umožnit neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou,
  • připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se zdravotním postižením,
  • koordinovat služby s ostatními poradenskými zařízeními,
  • vytvářet a realizovat preventivní programy zneužívání návykových látek a negativních jevů v chování žáků,
  • monitorovat problémové projevy chování, pravidelně provádět analýzy a návrhy konkrétních opatření,
  • průběžně pracovat s žákovskými kolektivy,
  • poskytovat konzultační pomoc rodičům, osobám odpovědným za výchovu.

 

 

 1. Pracovníci ŠPP

 

2.1. Školní psycholog

 • Zajišťuje diagnostickou činnost na škole (osobnostní diagnostika, rozumové předpoklady, diagnostika třídních kolektivů), dále zajišťuje různé dotazníky či ankety týkající se klimatu školy.
 • Pracuje s dětmi či třídami s psychosociálně rizikovými jevy.
 • Zajišťuje krizovou intervenci žákům, jejich rodičům i učitelům, dále nabízí poradenská setkání výše zmíněným.
 • Pracuje s kolektivem na zvyšování osobnostních a sociálních dovedností žáků a vytváření pozitivního školního klimatu.

 

2.2. Výchovný poradce

 • spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, SPC,
 • pomáhá vytvářet a koordinovat vznik individuálních vzdělávacích programů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků,
 • průběžně sleduje chování žáků po dobu školní docházky,
 • provádí kariérové poradenství školy ve spolupráci s úřady práce,
 • metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů,
 • podílí se na realizaci preventivního programu školy a pomáhá při jeho vytváření,
 • spolupracuje se školním metodikem prevence,
 • poskytuje poradenskou a konzultační pomoc rodičům žáků nebo jejich zákonným zástupcům

 

2.3. Školní metodik prevence

 • spolupracuje se školním psychologem a třídními učiteli,
 • pomáhá vytvářet a realizovat program prevence zneužívání návykových látek a negativních jevů ve škole,
 • sleduje aktuální situaci na škole a inovuje strategie přístupu k prevenci,
 • poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy při realizaci preventivního programu školy a při provádění jednotlivých preventivních aktivit,
 • spolupracuje s institucemi, které zajišťují odbornou pomoc v problematice prevence a zneužívání návykových látek,
 • zajišťuje informovanost žáků, rodičů nebo jejich zákonných zástupců o činnosti institucí, které poskytují pomoc dětem, které mají problémy se závislostmi nebo jinými negativními jevy v jejich sociálním vývoji, spolupracuje se středisky výchovné péče, s krizovými centry a dalšími institucemi, které poskytují primární, sekundární i terciální péči ve státních i nestátních zařízeních,
 • ve spolupráci s dalšími odborníky poskytuje konzultační a poradenskou pomoc rodičům

 

Kontakty: 

 

PhDr. Dagmar Dvořáková, tel. 777 733 539, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Magda Platková, tel. 775 299 951, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.